Adatkezelési tájékoztató

Gartai József egyéni vállalkozó

híradás-technikai berendezések szerelésére irányuló tevékenységével kapcsolatban végzett adatkezeléshez 1. Adatkezelő megnevezésNév: Gartai József egyéni vállalkozó

Székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 56/A. A. lépcsőház, földszint 2. ajtó

Postacím (hivatalos levelezési cím): 2700 Cegléd, Rákóczi út 56/A. A. lépcsőház, földszint 2. ajtó

E-mail:gartaitel@gmail.com

Telefon: +36-30-8577635

Fax: +36-53-311-509

Honlap: http://gartaitel.hu/

e-mail: gartaitel@gmail.com 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályokA híradás-technikai berendezések szerelésére irányuló tevékenység végzése céljából végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV) • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) ( a továbbiakban: EU Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf) 1. A híradás-technikai berendezések szerelésére irányuló tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés és általános tájékoztatásMindenek előtt tájékoztatom és felhívom az Ön figyelmét, hogy az egyéni vállalkozás személyes adatait nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.

Ennek ellenére tájékoztatom, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt az egyéni vállalkozás a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyéni vállalkozásnál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

A tevékenység során az egyéni vállalkozás társasházak részére végez kaputelefon szerelést és javítást. A kapcsolatot a társasházak közös képviselőivel tartja az egyéni vállalkozás, a megbízási szerződést a társasház nevében a közös képviselő írja alá. A szerződés célja a társasház tulajdonosok lakásaihoz tartozó kaputelefonok szerelése és javítása, üzembiztonsága biztosítása, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben érintett a társasházi lakó.  1. A kezelt adatok köre és a felhasználás céljaszemélyes adat

adatkezelés céljaNév

A tevékenység során az Ön azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

Telefonszám

A tevékenysége során az Önnel való kapcsolattartáshoz, szükség esetén a lakásba történő bejutáshoz nélkülözhetetlenül szükséges.

Lakásszám

A tevékenysége során az Önnel való kapcsolattartáshoz, a kaputelefon kezelőfelületének feliratozásához és szükség esetén a lakásba történő bejutáshoz nélkülözhetetlenül szükséges.  1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az a tény, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az érintett fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Egyezően a NAIH Beszámolójával a 2016. évi tevékenységéről, az adatkezelés ebben az esetben a szerződés teljesítéséhez szükséges, amely jogszerűen jogosít fel engem az Ön személyes adati kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az Ön hozzájárulása. Ez az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást jelent. A hozzájárulás megadottnak tekintendő azzal, hogy az Önnel történő kapcsolatfelvételkor Ön a lakásba való bejutás, a kaputelefon szerelése, javítása, korszerűsítése vagy bármely azt érintő tevékenységet illetően velem szóban megállapodik.A hozzájárulását a gartaitel@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.A hozzájárulás visszavonását az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken közölheti, vagy az egyéni vállalkozás székhelyén szóban is előadhatja. Telefonon közölt visszavonást nem tudok elfogadni, mivel nem tudok meggyőződni arról, hogy a visszavonás iránt valóban Ön intézkedett-e, a jognyilatkozat tényleg Öntől származik-e.

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, kérem vegye figyelembe, hogy a visszavonás nem jelenti azt, hogy korábban, tehát még a hozzájárulás visszavonása előtti időszakban nem jogszerűen kezeltem az Ön adatait.  1. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat a megbízás teljesítéséig, azaz a kaputelefon szerelésre, javításra, beüzemelésre vonatkozó megbízási szerződés teljesítéséig vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezelem.

A megbízás teljesítését követően, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen törlöm.  1. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás:

Az Ön személyes adatait harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítom!  1. Automatizált döntéshozatal

Az egyéni vállalkozás az Ön személyes adatait nem használja fel automatizált döntéshozatal alapjául, azokat nem kezeli automatizált módon, személyes jellemzőket nem képez belőlük, azokból értékeléseket nem képez.

Az egyéni vállalkozásnál az adatkezelés nem automatizált módon történik. 1. Tájékoztatás kéréshez kapcsolódó adatkezelésAmennyiben Ön a személyes adatai kezelését illetően azzal a joggal kíván élni, hogy tájékoztatás kéréssel fordul hozzám, az alábbi személyes adatai kezelésére kerül sor.

  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

   1. A tájékoztatás nyújtásához szükséges adatok

Az üggyel (tájékoztatás kérés) kapcsolatos adat

Adatkezelés céljaKérem, fogalmazza meg beadványát, amellyel hozzám fordul!

Az egyéni vállalkozás akkor tud szabályosan eljárni, ha Ön pontosan leírja, hogy milyen adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást és esetleg mit tart sérelmesnek!

Név

Az egyéni vállalkozás számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, tájékoztatom Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudom a tájékoztatást megadni, mivel nem tudom Önt beazonosítani.Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

Személyes adat

Adatkezelés céljaE-mail cím

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítom a választ. Amennyiben a választ e-mail útján szeretné megkapni, akkor kérem, adja meg az e-mail címét!

Postai elérhetőség

Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a választ postai úton szeretné megkapni, akkor kérem, adja meg a postai elérhetőségét!

Telefonszám

Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben csak telefonszámát adja meg, a tájékoztatást nem tudom megadni, mivel azt bizonyítható módon írásban kell megadnom. A telefonszám megadása esetén, a tájékoztatás kérés pontosítása érdekében jogosult vagyok Önt keresni.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást jelent.  1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat ebben az esetben a tájékoztatás megadását követő 1 évig őrzöm meg, majd azt követően megsemmisítem. 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag én férek hozzá a megbízás szerinti feladat ellátása érdekében.

Amennyiben tájékoztatás kérésért fordul hozzám, a jogi képviseletemet ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.  1. Adattovábbítás

Csak kivételes esetben adom át a személyes adatait állami szervek, hatóságok számára. Így például, amennyiben az általam kezelt és az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása iránt velem szemben bírósági eljárás indul, a bíróság számára, vagy ha a rendőrség megkeres, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság keres meg és kéri az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadását vagy az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást.

Az adatait nem továbbítom külföldre!  1. Adatfeldolgozó

Az egyéni vállalkozás számára ún. adatfeldolgozói tevékenységet végez a könyvelési feladatokat ellátó cég.

A könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó neve: Falusi Jánosné egyéni vállalkozó könyvelő. Székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi út 43. IV/52.

Az adatfeldolgozó a számlán szereplő személyes adatokon (név és cím) adatkezelési műveletet nem végez, vagyis például nem vizsgálja azok helyességét, azokat nem rögzíti, nyilvántartásba nem veszi, kizárólag az egyéni vállalkozás adóbevallási és könyvelési feladatai ellátása céljából a kiállított számlák sorszámát rögzíti a könyvelési szoftverben.

A számlákat az adott számviteli év lezárását követően a számomra visszaadja, azaz a személyes adatokhoz való hozzáférhetősége teljes egészében megszűnik.

A köztem és a könyvelő között írásbeli szerződés rögzíti az adatkezelés során átadott adatok adatkezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat az egyéni vállalkozás székhelyén (2700 Cegléd, Rákóczi út 35. C. lépcsőház 1. ajtó) található számítógépen tárolom.

A személyes adatai tárolásához más cég szolgáltatását nem veszem igénybe.

Megfelelő intézkedésekkel gondoskodtam arról, hogy a személyes adatait védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a vezeték nélküli hálózat, a személyi számítógép és az alkalmazott szoftverek jelszóval védettek, vagyis a személyes adataihoz csak a jelszó birtokában lehet hozzáférni. A szerverre vírusvédelmi szoftver került telepítésre, amely az adatállomány fertőzését, megsemmisítését, az oda való jogosulatlan behatolást megakadályozza és a sikertelen kísérleteket rögzíti.

A számítógépen tárolt adatokat külső adathordozókon másolat formájában is megőrzöm, így az elsődleges adathordozó (személyi számítógép, szerver) esetleges megsemmisülése esetén, azok visszaállíthatóak.

A megbízás teljesítése vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatokat a számítógépről, szerverről és külső adathordozókról véglegesen törlöm.

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásomra jutott–bejelentést teszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általam kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatom, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve nagy kockázattal jár. Nagynak minősül a kockázat például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelek az informatikai hálózatba és kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítását észlelem. Az adatok véletlen megsemmisülése ugyanakkor, amennyiben azokat a mentésre szolgáló külső adathordozókról vissza lehet állítani, nem minősül nagy kockázatnak.

Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha az általam tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ideje alatt jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér. 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai  1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet:

 • milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezelem,

 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttem, azok milyen forrásból származnak,

 • mennyi ideig kezelem a személyes adatokat, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határoztam meg,

 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közöltem, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottam hozzáférést vagy kinek továbbítottam a személyes adatait.A kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesítem.Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, jogosult vagyok:

 • megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy

 • díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeim megtérülését biztosítja.

Akkor tekintem úgy, hogy az Ön kérelme megalapozatlan, amennyiben Ön között és közöttem, illetve a Társasház, amelyben Önnek társasházi albetétje van soha, semmilyen kapcsolat nem állt fenn, az Ön személyes adatait nem kezeltem.

Túlzónak tekintem a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és legalább két alkalommal már tájékoztattam a fenti adatokról, tényekről, és az egyéni vállalkozás tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelés jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.Tájékoztatom, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudok adni. Csak írásban fogadhatok el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem tudom biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.  1. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja a telefonszámát vagy postai elérhetőségét). A kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítem.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy helyesbítsem az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítem.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy az egyéni vállalkozás adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítsem ki. Ebből a célból kérem, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségemre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen! A kiegészítő nyilatkozat alapján késedelem nélkül kiegészítem az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatom azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltem. Amennyiben azt kéri, megadom azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattam, akik számára az adatokat továbbítottam.  1. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet abban az esetben utasítom el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelez. Ilyen eset például az, ha a személyes adat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítem.

A törlésről tájékoztatom azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltem. Amennyiben azt kéri, megadom azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattam, akik számára az adatokat továbbítottam.  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását.

Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatom, de azt nem továbbíthatom semmilyen címzettnek, nem engedhetek abba betekintést, nem kérdezhetem le, nem tehetem hozzáférhetővé, de nem is törölhetem és nem semmisíthetem meg.

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatom.

Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatom azt, akivel a korlátozás alá eső személyes adatot közöltem. Amennyiben azt kéri, megadom azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattam, akik számára az adatokat továbbítottam.  1. A tiltakozáshoz való jog

Tájékoztatom, hogy személyes adatait az egyéni vállalkozás nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.

Ennek ellenére tájékoztatom, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt az egyéni vállalkozás ezen célokra továbbítaná, felhasználná.Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az egyéni vállalkozás kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közérdekű okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben csak akkor kezelhetem tovább az adatokat, ha bizonyítani tudom, hogy az adatok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek.

Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a személyes adatait átadom a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak vagy a bíróságnak, amennyiben velem szemben panaszt jelentett be vagy bírósági eljárást kezdeményezett.  1. A gyermekek jogainak kiemelt védelme

Az egyéni vállalkozás a tevékenység jellegénél fogva gyermekek személyes adatait nem kezeli.

Tájékoztatom egyébként, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a Rendelet értelmében. 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

  1. Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérem, hogy vegye fel velem a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számomra. Önnel mint panaszossal együttműködöm, és amennyiben a panasza alapján azt indokoltnak találom, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítom!

  2. Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatai kezelése során megsértem a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadom a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:www.naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax szám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html  1. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 1. Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége  1. Az adatkezelési tájékoztató papír alapon kinyomtatva a Társaság székhelyén folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Amennyiben azt el akarja olvasni, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül elkérheti és elolvashatja.

  1. Az adatkezelési tájékoztató továbbá az 1. pontban megadott honlapunk nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető.

  2. Amennyiben az Ön adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például ha Ön telefonon keres meg, akkor szóban tájékoztatom az adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

 • adatkezelésre kerül sor, melynek során

 • milyen adatokat

 • meddig

 • milyen célból tárolok, valamint

 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről. 1. Sajátos helyzetű személyek tájékoztatása

Arra törekszem, hogy munkámat áthassa az emberség, empátia és együttműködés.

Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező ügyfeleim számára minden körülmény között biztosítom az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül megismerhesse. Így, lehetővé teszem annak más általi felolvasását, vagy növelt betűmérettel történő szerkesztett változat átadását.

Erre irányuló igény esetén kérem, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjen speciális igényeiről tájékoztatni!

Kéréseit a lehető leghamarabb, a rendelkezésemre álló eszközökkel igyekszem teljesíteni. 1. Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata

A jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálom, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

Jelen adatkezelési útmutató 2018. május 25. napján lép hatályba.

Következő felülvizsgálat időpontja. 2019. május 25. napja.

Gartai József egyéni vállalkozó11